Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Materská škola Strelníky

Oznamy‚ Pozvánky

 

 

Vážení rodičia.

Riaditeľka ZŠ s MŠ Strelníky oznamuje rodičom detí a žiakov Základnej školy s materskou školou Strelníky, že nový školský rok 2020/2021 začne dňa 2.9. 2020.

 

Zákonný zástupca pri prvom nástupe dieťaťa do materskej alebo základnej školy predloží vyplnený dotazník a písomné vyhlásenie o tom, že neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadenú karanténu.

Prevádzka materskej školy bude od 6.00 do 16.00 hodiny.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu zverejnilo v súvislosti s opatreniami pred šírením koronavírusu Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia, ktorými sa riadi aj naša škola

Verím, že spoločnou disciplínou, dodržiavaním opatrení a vzájomnou komunikáciou všetko zvládneme.“

 

 

 

 

              Milí rodičia, blíži sa 2.september 2020, prvý deň nového školského roka 2020/2021.

Vzhľadom na situáciu s COVID-19 a novými usmerneniami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, bude zas o niečo iný ako tie predošlé.
Prinášame vám stručný prehľad, čo je potrebné vedieť a na čo sa pripraviť:

 • Prevádzka Materskej školy Strelníky : 6:00 hod. - 16:00 hod.
 • Deti je možné ráno priviesť najneskôr do 8:00 hod. v sprievode zákonného zástupcu.
 • Neprítomnosť dieťaťa (a príčinu neprítomnosti, t.j. choroba, iné) je rodič povinný oznámiť škole bez zbytočného odkladu, najneskôr v daný deň do 8:00 hod.
  na tel. čísle 0917 719 473
 • Ak dieťa nepríde do materskej školy z dôvodu ochorenia trvajúceho viac ako 3 po sebe nasledujúce dni a ochorenie vyžadovalo návštevu lekára, rodič pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy predloží Potvrdenie o chorobe, vystavené príslušným lekárom.
 • Pri vstupe do areálu MŠ musí mať dospelá osoba nasadené rúško. Dieťa rúško mať nemusí.
 • Prosíme vás o prečítanie si aktuálnych nariadení a opatrení v súvislosti s COVID-19,   https://www.minedu.sk/materske-skoly-aktualizovane-2682020/  ,  ďakujeme za ich dodržiavanie!
 •  
 • Medzi opatrenia patrí najmä nevodiť do MŠ dieťa s príznakmi ochorenia.
 • Pri vstupe do budovy bude dieťaťu odmeraná teplota zamestnancom školy.
 • Rodič je povinný dezinfikovať si ruky a  použiť návleky.
 •  
 • Pred vstupom do MŠ je potrebné vypísať :
 • Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti – vydané MŠVVaŠ, ktorým vyhlasujete, že dieťa je zdravé a nevykazuje príznaky ochorenia. Toto vyhlásenie budete vypĺňať pri každom nástupe do MŠ, ktoré bude nasledovať po troch dňoch neprítomnosti dieťaťa v MŠ.
  Dotazník a vyhlásenie pred začiatkom školského roka 2020/2021 – vydané MŠVVaŠ z dôvodu monitorovania zdravia dieťaťa v súvislosti so začiatkom šk.roka v čase trvania pandémie
 • Na vypísanie uvedených dokumentov vás chceme poprosiť priniesť si vlastné pero, príp. ich priniesť už vypísané z domu.
 •  
 • Vo vstupnej chodbe sa dieťa prezuje na svojej značke.
 •  Do šatne dieťa sprevádza jeden rodič, do skrinky  mu uloží potrebné veci:

  Pyžamko
  Náhradné oblečenie 
  (vrátane rúška)
   5 ks toaletný papier

  2 balenia servítky štvorcové ( k obedu )
  2 krabičky vyťahovacích vreckoviek
  2 balenia ovocný čaj
 •  
 • Prosíme nezdržiavať sa v šatni, budove a areáli MŠ, dlhšie ako je nutné.
 • Dieťatko si môžete z MŠ vyzdvihnúť v čase od 15:000 do 16:00 hod. Zazvoňte prosím, aby sme o vás vedeli.
 •  
 • Do 20.septembra 2020 je potrebné uhradiť rodičovský príspevok 15 € na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením materskej školy u hospodárky alebo na účet IBAN SK20 0200 0000 0024 0747 2754 
 • Od rodičovského príspevku sú oslobodené deti, ktoré na budúci rok pôjdu do základnej školy a deti, ktoré majú odloženú povinnú školskú dochádzku!
 • Poplatok za stravu je potrebné uhradiť najneskôr do 20. dňa v mesiaci, v ktorom sa stravovanie poskytuje na číslo účtu IBAN SK02 0200 0000 0024 0069 0353. Celkovú výšku tohto poplatku za mesiace september  vám vystaví vedúca školskej jedálne v priebehu prvých dní školského roku. 
 • Príspevok 2 € na jedno dieťa na mesiac na pranie bielizne sa platí mesačne v hotovosti u hospodárky Danky Majerovej v kuchyni.
 • Povinnosťou zákonného zástupcu dieťaťa je uhrádzanie poplatkov v správnej výške a do stanoveného termínu.
 • Z dôvodu epidemiologických opatrení sa rodičovské združenie k otvoreniu šk.roku 2020/2021 nekoná.
 • V prípade akýchkoľvek otázok sa neváhajte obrátiť na svoju pani učiteľku.
 •  

winkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwinkwink

 

 

 

 

Nový blok - dvojklikom tu, zahájite úpravu bloku...

TOPlist